การเมืองในปัจจุบัน

savitree2527
ท่านคิดว่าการเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างไร
คำตอบ