หลักสูตรการสอบไปรษณีย์ เลื่อนระดับบริษัทไปรษณีย์ไทย ระดับ 7

ชุดสอบเลื่อนระดับบริษัทไปรษณีย์ไทย ระดับ 7 ตำแหน่งระดับ 7 ทีมงานบริหาร เค้นด้วยฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ การบริหารงาน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้เข้าสอบต้องพร้อมในองค์ความรู้เหล่านี้ 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงานและการบริหาร งาน และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง รวมถึงการนำบทเรียน บทความต่างๆ ในหลักสูตร E-learning มาใช้ทดสอบในเรื่องต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม 1.1 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (สั่งงาน ประสานงาน ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมงาน วิเคราะห์ และสร้างความคิดในการแก้ปัญหาและวินิจฉัย สั่งการ การพัฒนา การบริหาร) 1.2 แผนรัฐวิสาหกิจ : เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.10, นโยบายรัฐบาล 2551 1.3 การป้องกันการรั่วไหลของรายได้ไปรษณีย์ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบ ว่าด้วย “การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2544 บังคับใช้หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 1.4 ศิลปะการให้บริการ การตลาด การสื่อสาร ที่ดี ทัศนคติ ค่านิยม ผู้บริการ 1.5 หลักเกณฑ์และแนวทางการดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้วฯ กลไกสำคัญที่จะผลักดันให้มีความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ กระทรวง การคลังได้มีการกำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) ฯลฯ รวมถึงการควบคุมและตรวจ สอบภายในองค์กร 1.6 การบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจจะต้องดำเนินการ จัดทำการบริหารความเสี่ยง และนับเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี 1.7 งบประมาณรัฐวิสาหกิจ กรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1.8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ นักบริหาร กำกับดูแลที่ดี วิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้ว ฯ ข้อความดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะ ผลักดันให้มีความโปร่งใสในกิจการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังได้มีการ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจ สอบ (Audit Committee) ฯลฯ รวมถึงการ ควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร ฯลฯ 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งตามที่กำหนด โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม องค์ความรู้ที่ใช้ประกอบการสอบประกอบด้วย 2.1 คู่มือสอบ พนักงานไปรษณีย์ไทย ล.1 (1 ประวัติ กิจการ แผนงาน สินค้า หน่วยงาน น่ารู้ ที่ทำการ / 2 กฎหมายไปรษณีย์ / 3 พนักงานไปรษณีย์) 2.2 บริหารงาน ปณท. ล.2 (ภาค 1 บริหารงาน ปณท. / ภาค 2 5 มาตรฐาน / ภาค 3 กฎหมายวิสาหกิจ) 2.3 ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย ล.3 (1 ไปรษณียนิเทศ Postal Directive / 2 ข้อบังคับปฏิบัติงานและ ระเบียน 135 / 3 สหภาพ. ปณ. พ.ร.บ. 2551) 2.4 MP3 เสียง คู่มือสอบ พนักงานไปรษณีย์ไทย เล่ม 1 / บริหารงาน ปณท. เล่ม 2 / ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย เล่ม 3 2.5 ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550 (มีผลใช้ ก.พ. 51) พร้อมแบบตัวอย่างสัญญา 156 หน้า 3. ภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง ประเมินจากความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ ตำรา หลักสูตร ประกอบการสอบ เฉพาะงาน คัดกรองแล้วจากยอดฝีมือในวิชาชีพ www.dbdmart.com/globaloccasion/
คำตอบ
not yet answered

ชุดสอบที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในกลุ่มคนไปรษณีย์

ชุดคู่มือสอบราคาเท่าไหร่ครับ

รวมยกชุด 1770 บาท ครับ

ส่งไปรษณีย์ ธรรมดา Free

ส่งไปรษณีย์ EME เพิ่ม 100

นักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียนจ่าทหารเรือ, คู่มือสอบสอบ

ด่วนที่สุด !!!

“คู่มือสอบแนวใหม่ : ฉบับสมบูรณ์ : หวังผล 100%”

นักเรียนจ่าอากาศ

นักเรียนนายสิบทหารบก

นักเรียนนายสิบเหล่าทหารฯ

นักเรียนจ่าทหารเรือ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

สอบสัมภาษณ์

สอบสมรรถภาพทางกาย

เล่มเดียว ให้เนื้อหาครบ เจาะลึก เข้มข้น แนวข้อสอบ ตรงประเด็น ประดุจว่าน้อง ได้รับการติวเป็นส่วนตัว บันได 3 ขั้น ติว-เก็ง-ตรวจ สอนให้ได้พบความสำเร็จ

450 หน้า ปี 2552 : 200 บาท

www.dbdmart.com/globaloccasion

ที่ทำการ : 100/9 หมู่ 4 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000.

โทร. 08-5985-8946 , 08-5988-0103 , 08-7011-7626.

แฟ็ก. 02-985-8848 ,

E-mail : [email protected]

เก็งข้อสอบเข้า เตรียมทหาร 4 เหล่า เล่ม 1 , 2 , 3

รหัสสินค้า : B0441

ข้อสอบเข้า เตรียมทหาร 4 เหล่า เล่ม 1

฿90.00/เล่ม

ข้อสอบเข้า เตรียมทหาร 4 เหล่า เล่ม 1

นายร้อย จ.ป.ร. (ทบ.)

นายเรือ (ทร.)

นายเรืออากาศ (ทอ.)

นายร้อยตำรวจ (นรต.)

รวมแนวข้อสอบวิชา

- คณิตศาสตร์

- ฟิสิกส์

- เคมี

- ภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย

- พร้อมเฉลยและวิธีคิดลัด

สมบูรณ์และได้รับความนิยมสูง

น.ท.พงษ์ศิลป์ เนื่องแก้ว อาจารย์ติวเข้าเตรียมทหาร

อ.สมชาย เนื่องชมภู อาจารย์ติวเข้าเตรียมทหาร

สารบัญ

แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

คณิตศาสตร์

ข้อสอบ+เฉลย

วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ+เฉลย

แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของตำรวจ

คณิตศาสตร์

ข้อสอบ+เฉลย

วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ+เฉลย

ภาษาไทย

ข้อสอบ+เฉลย

แนวข้อสอบเข้โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ

คณิตศาสตร์

ข้อสอบ+เฉลย

ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ+เฉลย

แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ+เฉลย

ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ+เฉลย

คู่มือสอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า เล่ม 2

รหัสสินค้า : B0442

คู่มือสอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า เล่ม 2

฿90.00/เล่ม

คู่มือสอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า เล่ม 2

นายร้อย จ.ป.ร. (ทบ.)

นายเรือ (ทร.)

นายเรืออากาศ (ทอ.)

นายร้อยตำรวจ (นรต.)

* สรุป เก็บข้อสอบเข้าเตรียมทหารตั้งแต่ปี 2539-ปัจจุบัน

* พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

* สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้สอบ

* คณิตศาสตร์ (200 คะแนน )

* ฟิสิกส์ (300 คะแนน)

* เคมี (300 คะแนน)

* ภาษาอังกฤษ(100 คะแนน)

* ภาษาไทย (100 คะแนน)

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบชุดที่ 1

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่3

แบบทดสอบชุดที่ 4

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 4

แบบทดสอบชุดที่ 5

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 5

แบบทดสอบชุดที่ 6

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 6

แบบทดสอบชุดที่ 7

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 7

วิชาฟิสิกส์

แบบทดสอบชุดที่ 1

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 3

แบบทดสอบชุดที่ 4

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 4

แบบทดสอบชุดที่ 5

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 5

แบบทดสอบชุดที่ 6

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 6

วิชาคณิตเคมี

แบบทดสอบชุดที่ 1

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 3

แบบทดสอบชุดที่ 4

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 4

แบบทดสอบชุดที่ 5

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 5

แบบทดสอบชุดที่ 6

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 6

แบบทดสอบชุดที่ 7

เฉลยแนวคิดแบบทดสอบชุดที่ 7

วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

วิชาภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

www.dbdmart.com/globaloccasion

ที่ทำการ : 100/9 หมู่ 4 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000.

โทร. 08-5985-8946 , 08-5988-0103 , 08-7011-7626.

แฟ็ก. 02-985-8848 ,

E-mail : [email protected]

ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อน้องที่มีความประสงค์มุ่งมั่นในการสอบครับ

เรียนขออภัยหากเป็นการรบกวนท่าน

ผมมาจากขอนแก่นอยากสอบแต่ผมไม่ได้เป็น ร.ด ผมเรียนอยู่ ม.6 เกิดพ.ศ2534

ไครพอจะรู้เรื่องนี้โทรมา 0824836581 อ.พล

ข้อสอบไปรษณีย์ยากรึป่าวเนี่ย กะว่าปีหน้าจะลองไปสอบดูเหมือนกาน ^^

แต่เห็นเค้าว่ากันว่ารับน้อย คนสอบก้อเยอะ เฮ้อ เสี่ยงๆเอาดีก่า