การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ เชียงใหม่ เขต 1

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนที่ เชียงใหม่ เขต 1 ที่ประสบผลสำเร็จสู่ความเป็นเลิศ ช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณครับ
คำตอบ