การสอนวิทยาศาสตร์

ทำอย่างไรจึงจะทำให้นักเรียนสามารถออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองได้
คำตอบ

ให้สร้างตามสมมุติฐาน

ตัวแปลต้น และ ตัวแปลตาม

วรเชษ

เด็ก บด. 4 ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว