ขออนุเคราะห์

ต้องการใช้หนังสือ 9.สมคิด พรมจุ้ย. เทคนิคการประเมินโครงการ.พิมพ์ครั้งที่ 4.นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
คำตอบ