ศาสนา

บ่อเกิดของพิธีกรรมนั้นมาจากไหน? พิธีกรรมมีความสำคัญอยางไร?
คำตอบ
not yet answered

อีก ๗ วันออกพรรษาแล้ว คุณทำอะไรบ้างหรือยัง?