วินัยราชการ

ภมร
ขอสอบถามท่านเกี่ยวกับกรณีการเติมน้ำมันรถยนต์ราชการ กล่าวคือมีหน่วยราชการหนึ่งขออนุเคราะห์รถยนต์ราชการของอีกหน่วยงานหนึ่งมาใช้ในงานราชการแต่ต้องเบิกน้ำมันของหน่วยงานตนเติมให้รถยนต์ราชการของหน่วยงานที่ยืมมาซึ่งเป็นรถยนต์ราชการด้วยกันไม่ได้นำไปเติมรถยนต์ส่วนตัวถือเป็นการกระทำทุจริตหรือไม่และเป็นความผิดอย่างไร เพียงแต่ปฏิบัติไม่ถูกระเบียบของทางราชการหรือไม่และมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาก่อนให้เห็นหรือไม่ รบกวนตอบทางเมลล์ด้วยครับ ................ขอบพระคุณอย่างสูง.............................
คำตอบ
not yet answered
ป๊ง

ดิฉันไม่เคยรับราชการไทย แต่คิดว่าไม่น่าจะมีความผิด เพราะยืมมาใช้ในหน้าที่ราชการ ก็สมควรที่จะรับผิดชอบในการใช้จ่ายค่าน้ำมันให้ ดิฉันไม่มีตัวอย่างยกมาเล่าให้ฟัง แต่ขอถามหน่อยว่า หน่วยราชการของคุณมีกฏระเบียบในการยืมยวดยานพาหนะ จากหน่วยอื่นหรือไม่? ถ้ามี กล่าวว่าอย่างไร? คุณก็ควรปฏิบัติอย่างนั้น

การเติมน้ำมันรถที่ยืมมาจากส่วนราชการอื่น มาใช้ในราชการ นั้นผิดหรือไม่นั้น ประเด็นนี้อยู่ที่ว่า การยืมรถมาใช้นั้น หน.ส่วนฯ ที่ให้การสนันสนุนรถ มีการอนุมัติ มีการรับ-ส่ง มอบกันระหว่างส่วนราชการถูกต้องหรือไม่ และส่วนราชการที่รับมาใช้ หัวหน้าส่วนหรือเจ้าของงบประมาณ ได้รับไว้ถูกต้องหรือไม่ และมีการตั้ง/อนุมัติงบฯในส่วนค่าวัสดุนำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับประจำปี สำหรับรถที่ยืมมาหรือไม่ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับรถที่ยืมมาหรือไม่ หากมีการดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องชัดเจนก็สามารถกระทำได้ ซึ่งการรับรถมานั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ราชการชัดเจน โดยแท้ ตัวอย่างเช่น ตำรวจภูธร ซึ่งรถมีไม่เพียงพอกับภารกิจ ขอยืมรถของ อบจ.มาใช้ในภารกิจ การสืบสวนฯ หรือ สำนักงาน ปปส.นำรถของที่ตรวจยึดได้จากการจับยาเสพติด ส่งมอบรถ ให้ สภ.ต่าง ๆ นำไปใช้ปฏิบัติราชการปราบปรามยาเสพติดเป็นต้น ฯลฯ