การวิจัย

ล่าฝัน
การกำหนดตัวแปรอิสระจากหัวข้อคุณธรรมนำความรู้ ควรกำหนดอย่างไร ควรกำหนดอย่างไร
คำตอบ

ตอบคุณล่าฝัน การกำหนดตัวแปรอิสระงานวิจัยใดก็ตามครับ ก่อนอื่นต้องกำหนดปัญหาก่อนว่า เราทำอะไร? ที่ไหน? อย่างไร? ต้องการข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างใด หรือ มีขอบเขตการวิจัยอย่างไร?  เมื่อทราบทั้งหมดที่กล่าวมา เราจึงจะสามารถกำนดตัวแปรนั้นๆได้ ตัวแปรจะมี ๒ อย่างครับ ๑.ตัวแประอิสระ (ตัวแปรต้น)คือตัวแปรที่ไม่ทำให้งานวิจัยนี้คาดเคลื่อน หรือตัวแปรที่มีในกลุ่มตัวอย่างที่เรากำหนด เช่น เพศ วัย ประสบการณ์  หรือระยะการทำงาน อื่นๆมากมายครับ หากไม้เข้าใจให้ท่านล่าฝันไปศึกษางานวิจัยเรื่องอะไรก็ได้ครับดูหัวหัวคำอธิบาย หากไม่เข้าใจ ให้ไปอ่าน หนังสือสถิติและงานวิจัยครับจะเข้าใจดี ต้องทำความเข้าใจหลายรอบครับ  ๒.ตัวแปรตาม คือตัวแปรที่เราต้องการวิจัย กำหนดจากของเขตของงานวิจัย ครับโดยเรายึดทฤษฎีอะไร? สิ่งสำคัญงานวิจัย คือขอขเขต นี้แหละครับ  ขอตอบเท่านี้ก่อนครับ  ขอให้โชคดี

noomja

อ่านข้อความท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกนี้ครับ จากคำถาม การเบิกค่าเช่าบ้าน ตามที่กระผมเคยศึกษามาเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน ในกรณีที่สมาชิกท่านหนึ่งถาม จึงขอชี้แจงตามประสบการณ์ อ้างอิงกรมบัญชีกลาง (ตอนที่ผู้ตอบประสบปัญหา ปี ๔๕) กรณีที่เรามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมีดังนี้ครับ

1.ที่บรรจุครั้งแรกไม่มีสิทธิเบิกครับ

2.กรณีย้ายเพื่อรับตำแหน่งจะต้องอยู่นอกพื้นที่ที่บรรจุครั้งแรก มีสิทธิเบิกครับ แต่สถานที่ย้ายไปจะต้องไม่มีบ้านพัก หรือ มีบ้านพักอยู่แต่ไม่ว่าง สามารถทำเรื่องเบิกได้ตามที่จ่ายจริง หากมีสิทธิเบิก แต่ไม่เบิก พอย้ายที่อยู่ แต่อยู่ในเขตเดียวกันคุณก็ไม่มีสิทธิ หรือหมดสิทธิ์ที่จะเบิกแล้วครับ

และอย่างกรณีสมาชิกที่ถาม สรุปง่ายๆ คือไม่มีสิทธิเบิกครับ(หมดสิทธิ์)