เรียนเชิญอาจารย์ด๋าว เข้าร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดโดยห้องเรียนสิทธิมนุษยชนค่ะ

กุลนันทน์ ค้าเจริญ (ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน)
สวัสดีค่ะอาจารย์ด๋าว ข่าวจากห้องเรียนสิทธิมนุษยชนนะคะ พวกเราได้จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม : ปัญหา และ แนวทางแก้ไข" โดย คุณอังคณา นีละไพจิตร และ ศาสตราจารย์ จรัญ ภักดีธนากุล จัดโดย...ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน 2551 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีหนดการดังนี้ค่ะ 12.20 -13.00 น. เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนา 13.00 – 13.15 น.ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานในพิธีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดและกล่าวเปิดการเสวน 13.15 – 13.20 น. ฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างกระบวนการยุติธรรม 13.20 – 14.25 น. เริ่มการเสวนาในส่วนของ ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม โดยแขกรับเชิญ 2 ท่านโดย ผู้ดำเนินการเสวนาที่เป็นนักศึกษา 2 คน( พีรดา และครรชิตพล ) โดยที่แขกรับเชิญพูดคนละประมาณ 15 นาที ส่วนที่เหลือจะให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและซักถามถึงปัญหาดังกล่าว 14.25 – 14.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.35 – 15.40 น. เริ่มการเสวนาในส่วนของแนวทางแก้ไขของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการเสวนา โดยจะนำปัญหาที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงท้ายของการเสวนาช่วงแรกมาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมและแขกรับเชิญ 15.40 – 16.00 น. แขกรับเชิญสรุปทิ้งท้าย 16.00 น ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานในพิธีกล่าวปิดการเสวนา ------------------------------------ พวกเราจึงใคร่ขอเชิญอาจารย์มาร่วมกันแลกเปลี่ยนทรรศนะกันค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
คำตอบ