คุณภาพการศึกษา

ได้มีโอกาสไปฝึกงานสถานศึกษาต้นแบบก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ก็ได้พบกับวิธีการทำงานที่ดีในหลายแง่มุม  ได้เห็นความตั้งใจของคน กศน.ที่มุ่งมั่นจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชน  ทีมงานในสถานศึกษาทุกแห่งล้วนมีความตั้งใจในการทำงานอย่างแรงกล้า  แต่ในอีกมุมมองหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นแบบลึก ๆ ก็คือ เรายังตอบสังคม ตอบผู้รับบริการ หรือแม้แต่ตอบตัวเองไม่ได้ว่า  การศึกษาที่เราจัดให้กับประชาชนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพิ้นฐาน อาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยในห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงศูนย์การเรียนชุมชนที่อยู่ในชุมชนทุกตำบลนั้น  เราทำได้มีคุณภาพเพียงใด เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด  ตรงกับความต้องการของผู้รับหรือกลายเป็นจัดตามความถนัดและความต้องการของคน กศน.เอง  เพราะในอีกไม่นานเท่าไร สถานศึกษาของ กศน.จะต้องถูกประเมินโดย สมศ.อย่างแน่นอน  คงคิดไม่ได้ว่าประเมินตามหน้าที่ เพราะถ้าคิดในแง่บวกก็ต้องมองให้เป็นประโยชน์ว่านี่ต่างหากคือสิ่งที่เราจะตอบสังคมให้หายคาใจได้ว่า เรียน กศน.ง่าย ไม่ต้องเรียนก็ได้วุฒิ เรียนจบแล้วไม่มีความรู้ไปเรียนต่อที่อื่นไม่มีใครต้องการ หรือเรียน กศน.แล้วประกอบอาชีพไม่ได้ เราคงต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จากการที่ กศน.ปรับโครงสร้างใหม่  ปรับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพใหม่  ให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ เพื่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่ออุดมการณ์ของคน กศน. คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ แต่ก็คงไม่ยากถ้าคิดจะทำ แล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและประเทศชาติให้เจริญงอกงามสมกับคำว่านักการศึกษา

คำตอบ