การบริหารที่แตกต่างและหลากหลาย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย และแตกต่างเหล่านั้นคิดว่า สามารถตัดขาดจากความเป็นวัฒนธรรมที่มีมาแต่ยาวนานของแต่ละองค์การหรือไม่ หากมีการนำเอาการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้ และท่านคิดว่า การบริหารสมัยใหม่นี้จะเป็นไปในทิศทางใด คนกับองค์การ องค์การกับการบริหาร สามารถผสมผสานและยอมรับกันได้หรือไม่อย่างไร
คำตอบ
not yet answered
kunlaya
ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะ ในที่นี้จะพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการองค์การหรือคะ แล้วการบริหารสมัยใหม่ กะสมัยเก่า น่ะ แบบไหน และวัฒนธรรมองค์การที่นี้ หมายถึงวัฒนธรรมองค์การแบบไหนคะ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกล่าวมานั้น ต้องมองในมุมมองกระบวนการภายในองค์การ ซึ่งเป็นองค์การของท่านเอง วัฒนธรรมก็วัฒนธรรมการทำงานขององค์การท่าน การบริหารสมัย ก็เป็นการบริหารที่มีการนำมาบริหาร ณ ปัจจุบันนี้ครับ