คิดอย่างไรกับ onet,anet

จากการที่มีการสอบเข้ามหาลัยโดยใช้ระบบ onet,anet  คุณคิดอย่างไร
คำตอบ
not yet answered
นางสาว วราภรณ์ อ้อน ทรัพย์ศฤงศิริ

      การทดสอบโดยใช้ระบบ  O-net   และ  A-net

                                      ข้อดี   

          นักศึกษาแต่ละคนสามารถทดสอบความรู้

ของตัวเองว่ามีความรู้อยู่ในระดับใด และควรที่

จะเลือกเรียนในคณะใด   จึงจะประสบความ

 สำเร็จตามที่ตนเองคาดหวัง

                                         ข้อเสีย 

            นักศึกษาบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้

ทดสอบความรู้ของตนเองเนื่องจากบางพื้นที่

อยู้ห่างไกลความเจิญไม่มีอินเตอร์เน็ต  จึงทำ

ให้บุคคลคนนั้นขาดโอกาสในการสมัครเข้า

ทดสอบความรู้   เยาวชนคนไทยมีอีกหลายคน

ที่ความรู้ดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา

                                          นางสาววราภณ์  (อ้อน)