ใบงานที่ 1

ห้องเรียนที่น่าอยู่มีลักษณะอย่างไรบอกมา 10 ข้อ
คำตอบ

1.  มีแสงสว่างเพียงพอ

2. มีอากาศถ่ายเทสะดวก

3.มีการจัดมุมอย่างเป็นระเบียบ

4.มีสื่ออุปกรณ์เพียงพอ

5.ไม่มีเสียงดังรบกวน

6.ไม่มีสิ่งที่อันตรายต่อเด็ก

7.สื่อชวนแก่การเรียนรู้

8.มีมุมที่หลากหลาย

9.สีของห้องมีความสวยงาม

10.มีความสะอาดเรียบร้อย

มีอาศกาศถ่ายเทสะดวก  ไม่แออัด
บ้านเตรียม คุระ

   1. มีความสะอาด

   2. สว่างเพียงพอ

   3. ไม่แออัด

   4. มีพ้ดลม

    5.มี it