การศึกษา

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบันที่มีการออกเรียนกลางคันของนักเรียนนักศึกษาทั้งในสายสามัญ สายอาชีพและในระดับปริญญาตรี
คำตอบ
not yet answered
กมลรัตน์

เป็นประเด็นที่น่าให้ความสนใจนะคะสำหรับเรื่องการออกเรียนกลางค้นของนักเรียน นักศึกษา

ดิฉันก็เป็นนักศึกษาเช่นกัน แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงหลักของความจริงเท่าใดนักว่าทำไม สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมากในสังคมบ้านเรา

อาจเป็นเพราะว่า

  •  "รัก" ในวัยเรียน ที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาลืมหน้าที่หลักของตน(เรียน) 
  • ครอบครัวที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้
  • ฯลฯ

อยากได้ความเห็นเพิ่มเติมค่ะ  !!!

ความจริงแล้วข้าพเจ้าคิดว่า  การศึกษาไม่ได้มีผลโดยตรงที่ทำให้นักศึกษาต้องออกกลางคันหรือเรียนไม่จบเพราะผู้เรียนทุกคนนั้นต้องการที่จะจบจากสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ตนศึกษาอยู่  เพื่อไปศึกษาต่อยังที่ใหม่และสูงกว่าระดับชั้นเดิมที่ตนศึกษาอยู่ 
         แต่เนื่องจากว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจในสิ่งที่ตนเองเรียนว่าต้องการนำไปประกอบอาชีพ     หรือนำไปต่อยอดเพื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น   จึงสนใจในเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันและให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากกว่าการเรียน  เช่น  เพื่อนต่างเพศ  ยาเสพติด  เกมส์  สื่อต่างๆ ที่อยู่รอบๆ  ตัวของเขาเอง  เป็นตัวชักนำให้พวกเขาเหล่านั้นเลือกไปในทางที่ไม่ดี 
         อย่างในระดับปวช. หรือ ปวส.บางคนคิดว่าตัวเองโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว  จึงไม่สนใจคำเตือนจากคนรอบข้างทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูก  บางครั้งมันก็ทำให้เกิดผลเสียเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง  มีตัวอย่างให้ดูมากมายในสังคมปัจจุบัน 
        หวังเป็นอย่างมากว่านักเรียนระดับต่างๆ จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานั้นนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องออกระหว่างที่เรียนยังไม่จบ 

สถานศึกษาคงต้องมีการศึกษาถึงสาเหตุของการออกจากการเรียนกลางคันของนักเรียน นักศึกษา เหตุใดนักเรียนนักศึกษาถึงได้ถอดใจจากการศึกษาเล่าเรียน -หากเป็นการออกกลางคันเนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน สถานศึกษาและครอบครัวก็น่าจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม

-หากเป็นการออกกลางคันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  และไม่ีสามารถสนับสนุนการเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้ตลอดแผนการเรียน สถานศึกษาก็น่าที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา 

- หากเป็นการออกกลางคันเนื่องจากความต้องการของนักศึกษาเนื่องจากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสร้างความรู้ในชีวิตก่อนการออกไปสู่ชีวิตการทำงาน ทางสถานศึกษาและผู้ปกครองครอบครัวก็น่าที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษา

ขอแค่นี้ก่อนแล้วกัน 

     การลาออกระหว่างภาคการศึกษาของเด็กนักเรียนทำให้การเรียนของเด็กต้องสะดุด มีช่วงคั่นเพราะบางครั้งเด็กอาจจะลาออกไปแล้วหยุดเรียนไป 1 เทอมการศึกษาแล้วเข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาใหม่ปีการศึกษาหน้า เหตุการลาออกของเด็กนักเรียนนั้นเกิดได้หลายปัจจัย ทั้งจากผู้ปกครองเองที่มีปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาการไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางรับส่งเด็กนักเรียน ปัญหาที่ตัวเด็กนักเรียนไม่ชอบหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือแม้แต่มีปัญหากับครูผู้สอนจนเกิดความกลัวไม่กล้ากลับเข้ามาเรียนจนผู้ปกครองจำใจต้องมาลาออกให้เพราะไม่อยากให้เด็กนักเรียนเกิดความเครียดจากการไปโรงเรียน และอีกหลาย ๆ ปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกโรงเรียน แต่บางโรงเรียนก็ได้มีการเปิดให้ขอทุน อาทิเช่น ทุนการุณของเครือคอนแวนต์ ในกรณีที่เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น

       ในช่วงการแข่งขันทางด้านการศึกษา หลาย ๆ สถาบันได้ขยับตัวพัฒนาตนเองเพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับสถาบันเก่า ๆ มีการเปิดโรงเรียนสองภาษาบ้าง หลายภาษาบ้าง เพื่อดึงดูดให้ผู้ปกครองและนักเรียนสนใจ แต่บางครั้งที่เมื่อเด็กได้ทดลองเข้าไปเรียนแล้วกลับรู้สึกว่าตนเองคิดผิดเพราะสภาพสังคม แวดล้อม ทำให้รู้ว่าตนเองไม่ชอบที่เรียนใหม่และต้องการขอกลับเข้ามาเรียนที่เดิมก็เป็นไปได้

ไลลา หมุดประเสริฐ

  การที่เด็กหรือนักศึกษาต้องออกจากเรียนกลางคันนั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจทำให้เด็กนั้นไม่มีอนาคฅในการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงอยากบอกว่าควรที่จะคิดอย่างมีสติก่อนการตัดสินใจ  เพราะปัญหาทุกอย่างย่อมต้องมีทางแก้เสมอ และที่สำคัญการออกจากสถานศึกษานั้นทำให้ประเทศชาติขาดกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศ หากประเทศของเรามีการศึกษาต่ำก็จะ ทำให้ประเทศไม่มีการพัฒนา ขาดความเจริญก้าวหน้า                 อย่างไรก็ตามครอบครัวถือเ

ไลลา หมุดประเสริฐ

  การที่เด็กหรือนักศึกษาต้องออกจากเรียนกลางคันนั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจทำให้เด็กนั้นไม่มีอนาคฅในการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงอยากบอกว่าควรที่จะคิดอย่างมีสติก่อนการตัดสินใจ  เพราะปัญหาทุกอย่างย่อมต้องมีทางแก้เสมอ และที่สำคัญการออกจากสถานศึกษานั้นทำให้ประเทศชาติขาดกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศ หากประเทศของเรามีการศึกษาต่ำก็จะ ทำให้ประเทศไม่มีการพัฒนา ขาดความเจริญก้าวหน้า              

สาเหตุหนึ่งที่นักเรียนลาออกกลางคัน อาจมีสาเหตุมาจาก ความไม่พร้อมของครอบครัวในการส่งให้ลูกเรียน แต่บางครั้งปัญญหา อาจเกิดจากตัวเด็กเองที่ไม่ตั้งใจเรียน