การวัดผลประเมินผลนักเรียน

ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

ชาร์ล  แบบเบจ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ