พะเยา

การท่องเที่ยวพะเยามีผู้นำการท่องเที่ยวหรือไม่? จะติดต่ออย่างไร?ที่ไหน?กับใคร ขอความอนุเคราะห์แนะนำด้วย
คำตอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

ประธานชุมชนหัวข่วงแก้ว นายสวง ภัคเลิศพาณิชย์ โทรฯ

08-50419091, 08-97585323

 ประธานกิจกรรมท่องเที่ยว จ.ส.อ. นวล  เมืองยศ โทรฯ 08-12883689

จังหวัดพะเยากำหนดการจัดประเพณีลอยกระทงในกว้านพะเยาระหว่างวันที่  22-25  พฤศจิกายน  2550

วันลอยกระทงใหญ่ในวันที่  24  พฤศจิกายน  2550กระบวนแห่กระทงเริ่มตั้งแต่เวลา  16.00 - 22.00 น.มีกิจกรรมมากมาย  ขอเชิญไปเที่ยวพะเยา