การใช้ห้องปฏิบัติการ

ผมเข้ามาแวะชม  มีระบียบการเดินทางไปราชการ  มีสิทธิ เบิกค่าเดินทางได้ ต้องหาดูในระเบียบใดได้ ครับ
คำตอบ