กีฬา ม.ชีวิต ศูนย์ฯ ภาคเหนือ

 

 รายละเอียดพอสังเขป กีฬา ม. ชีวิต ศูนย์ฯ ภาคเหนือ

 1. เจ้าภาพ คือ ศูนย์ฯ ลำปาง

 2. จัดแข่งขันประมาณปลายเดือนมกราคม 2551

 3. แข่งขันเสร็จ ภายใน 1 วัน

 4. กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน

    - กีฬาสากล อย่างน้อย 2 ประเภท

    - กีฬาพื้นบ้าน ประมาณ 5 ประเภท

คำตอบ