สอบถาม

ท่านได้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมกลุ่มคะ
คำตอบ

จากการทำกิจกรรมกลุ่ม...สิ่งที่ได้คือ

1.ได้ความสามัคคีของสมาชิกกลุ่ม

2.ได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

3.ได้รู้ถึงแนวคิดของเด็กๆ ในชุมชนนั้น

4.ได้เรียนรู้การดำเนินงานของชุมชน

5.ได้เห็นความสามัคคีของชุมชน

6.ได้เห็นความมีน้ำใจและช่วยเหลือกันของชุมชน