การลงพื้นที่

จากการลงพื้นที่ของกลุ่มท่านในการทำงานกลุ่มนั้น ทางกลุ่มของท่านมีการเตรียมการอะไรบ้าง....ขอคำแนะนำครับ.......
คำตอบ
  จากการลงพื้นที่ของกลุ่ม3
1.ทำการประชุมกลุ่ม เพื่อเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลและแบ่งหน้าที่แก่สมาชิกในกล่ม
2.ลงพื้นที่ตามวันเวลาที่นัดหมาย เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชน
3.นำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าชุมชนต้องการอะไร โดยการประชุมกลุ่ม
4.นำผลมติจากที่ประชุม มาดำเนินกิจกรรม
5.ดำเนินกิจกรรมโดยมีวิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอด
6.นำข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมมาวิเคาระห์
7.ทำการสรุปผลของกิจกรรม
  แล้วกลุ่มของท่านดำเนินการอย่างไรบ้างคะ.......ขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามมานะคะ
ครูหล้า

ขอบคุณ ทุกคำถามที่เข้ามาใน Blog

จะพยายามตอบทุกคำถามเน้อเจ้า

จาก ศึกษานิเทศก์เหนือสุดในสยาม

ครูหล้า

 ตอบคุณที่อยู่ อ.สว่างแคนดิน

กลุ่มงานลงพื้นที่

ตามแผนปฏิบัติงานการนิเทศ

มีการวางแผนการนิเทศ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบเชิงระบบกัลยาณมิตรนิเทศ

กับมาวิเคราะข้อมูล ประมวลผล ปรับปรุงพัฒนาและวางแผนนิเทศใหมโดยใช้ PDCA

สรุปรายงานผล