ทดสอบ

คำตอบ
not yet answered
thates

ตามคู่มือการใช้งานที่ปฏิบัติ