สมาชิกกลุ่มมิกกี้

 ศิราวรรณ              วรเกิด

นฤมล                   ทัพลคร

จินตนา                ชาวประสา

ศศิวิมล               ศิริโยธา

วิภาวรรณ            ผางดวงดี

คำตอบ