กำลังใจ

ไม่มีสิ่งใดที่เกินความสามารถของเราถ้าเรามีความพยายาม
คำตอบ