ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการอบรมราชการใสสะอาดเพิ่มเติมด้วยขอบคุณครับ
คำตอบ