การจัดการความรู้อย่างยั่งยืน ทำได้อย่างไร

การจัดการความรู้โดยทั่วไป มีอยู่มากมาย

แต่จะทำอย่างไรให้การจัดการความรู้นั้นๆ ยั่งยืนได้คะ

ขอเชิญผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

คำตอบ

การทำให้การจัดการความรู้ ยั่งยืนได้นั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ

ที่เข้าใจโดยทั่วกัน แต่วิธีง่ายๆ นี้กลับเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากนัก

วิธีดังกล่าว คือ การร่วมมือกันทำงาน หรือการทำงานเป็นทีมนั่นเอง

ในการจัดการความรู้ ทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการ และมุ่งหน้าไปที่จุดหมายเดียวกัน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นที่ยอดรับซึ่งกันและกันในทุกคน ทุกฝ่าย การจัดการความรู้ถึงจะมีความยั่งยืน

Smile Jamsai

ทดสอบการถาม - ตอบ เสร็จสิ้นแล้ว