เก่งหลายเด้อ

รวมรุ่น ICT รุ่นที่ 3 ได้ความรู้มากมากอย่าลืมนะคะ
คำตอบ