โสปาน.....

ชื่อนี้เจ้าได้แต่ใดมา...เหตุไฉนไม่ใช้ฉายาว่า...เทพแห่งเคราะห์...เพราะใครอยู่ใกล้เป็นอันเจ็บตัวทุกคนเลย
คำตอบ