อยากให้เพื่อน ๆ ช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมยุคโลกาภิวัตน์

ขอความเห็นเกี่ยวกับสังคมยุคโลกาภิวัตน์
คำตอบ