เจ้าโอมเพี้ยง...

โอม...เข้าไปประวัติ  แล้วแก้ไขตรงชื่อ นามสกุลนะ....ลบตัวที่เราไม่ต้องการออกนะ

คำตอบ