อนากถาม

ยากถามว่าโรงเรียนสุดารัต์วิทยาคมถึงไม่มีหอประชุม

 

คำตอบ