ความประทับใจในการลงพื้นที่เกี่ยวกับการทำแผนแม่บทชุมชน

       เทอมที่แล้ว ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานเกี่ยวกับการลงเวทีทำแผนแม่บทชุมชน   มีความรู้สึกว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชน และได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา    ช่วยเปิดโลกใหม่ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการพึ่งพาตนเอง โดยการรู้จักรากเหง้าของตนเอง   นำชาวบ้านจดบันทึกรายรับ - รายจ่ายของครอบครัวตัวเอง   เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองใช้จ่ายอะไรมากน้อยขนาดไหน  และทำให้ชาวบ้านรู้สึกตัวเองว่าควรจะทำอะไรในการลดรายจ่ายของครอบครัว  จนได้เกิดแผนของครอบครัวขึ้น  และนำไปสู่แผนของชุมชนต่อไป   

       ประทับใจสมาชิกในกลุ่มที่ได้ช่วยกันดำเนินการในแต่ละขั้นตอนในการลงพื้นที่อย่างร่วมมือร่วมใจกันทุกคนมีส่วนร่วมกันทำงานจนทำให้เกิดแผนขึ้นมาได้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำวิชาที่ได้เสียสละเวลาไปร่วมลงพื้นที่ทุกครั้ง  และขอขอบคุณเพื่อน ๆ กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้ไปร่วมสังเกตุการณ์และช่วยทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกอุ่นใจ ไม่โดดเดี่ยว 

คำตอบ
not yet answered
กลุ่ม 3 ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

  การทำวิสาหกิจชุมชนขอให้เป็นความต้องการที่จำเป็นพื้นฐานจริงๆของคนในชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตในระยะแรกก่อน โดยนักศึกษาเพียงแต่เป็นผู้ให้คำแนะนำหลักการบริหารจัดการวิสาหกิจที่ได้เรียนรู้มาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับชุมชนเท่านั้น และให้ระมัดระวังพฤติกรรมในการสื่อสาร อย่าให้เกิดเหมือนเป็นการชี้นำ หรือให้ชุมชนทำตามความต้องการของนักศึกษาเอง

อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การปรุงอาหารทะเล ทำอย่างไรจะไม่ให้คาว  เช่นการทำผัดกะเพราปลาหมึก ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ