การวิจัยในชั้นเรียน

ช่วยอธิบายการเลือกกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยครับ
คำตอบ
not yet answered
kittisak

การเลือกสุ่มตัวอย่างกรณีวิจัยในชั้นเรียนถ้าเป็นนักเรียนทั้งห้องถือว่าเป็นประชากร แต่ในกรณีนักเรียนทั้งห้องมี10คน หลังจากสอนไปแล้วมีปัญหา5คนคุณครูก็คิดวิธีการแก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านใหม่ถือว่า5คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มแบบนี้เป็นการสุ่มแบบเจาะจง(purposive sampling)