เทคนิคการสอน

เด็กที่ได้นำมาเรียนเพิ่มตอนเย็น มีผลการเรียนดีขึ้นทุกคนไหมค่ะ   แล้วบางคนที่ไม่ได้ผลจะทำอย่างไรต่อไป
คำตอบ
นักเรียนส่วนใหญ่ดีขึ้น บางคนท่ไม่ได้ผลต้องเสริมเพิ่มอีกค่ะ