สมาธิ

จะทำอย่างไรให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนค่ะ  เพราะพูดทฤษฏีได้แต่ปฏิบัติยากจัง
คำตอบ