จุ๊...จุ๊....

อาจารย์สอนวิชาอะไรคะ
คำตอบ
สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค่ะ