อยากรู้

เลข 19 ของคุณมีความหมายหรือความประทับใจอย่างไร
คำตอบ
อายุการทำงาน 19 ปี มีความประทับใจที่ปรับเปลี่ยนแปลงตนเองจนทำให้ก้าวหน้า และก้าวต่อไป โดยยึด หลักว่า "วันหน้าต้องดีกว่าวันนี้"
คุณนำ kmมาใช้ในการเรียนต่ออย่างไรบ้างค่ะ