เศรษฐกิจพอเพียง

เราจะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับทำแผนอย่างไร
คำตอบ

แผนภาษาอังกฤษก็สอนเรื่องการสนทนาการซื้อขายโดยเรียนเรื่องบทบาทสมมติในการการของมือสอง การรู้จักเลือกซื้อของก็ได้ คือการรู้จักใช้เงินให้คุ้มค่าก็เป็นเสรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน