แก้ไขโครงร่าง

1. วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้จากที่ใดบ้างครับ

  กรรุณาช่วยแนะนำ   ขอบคุณมาก

    ผมอยู่บนดอยอำเภอพบพระ  มีแหล่งค้นคว้าน้อย

2. การเขียนกรอบแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วม

 

คำตอบ