ถามข้อสงสัย

นางสาวจุฑารัตน์ ดำหนูอินทร์

นอกจากProgramที่อยู่ในแผนการสอนของอาจารย์ อยากทราบว่ามีProgramอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างระบบสารสนเทศอีกหรือไม่ค่ะ

 

 

 

 

 

คำตอบ