KM workshop ในโรงเรียน <๑> : พัฒนาทักษะคุณอำนวย

เรียน อ.แขไข ครับ

  • หลังจากผมประมวล การไปทำ BAR ที่โรงเรียนเซนต์ฯ วันนั้นแล้ว ประกอบกับการไปฟังบรรยาย เรื่อง KM เพื่อพัฒนาองค์กรอัจฉริยะแล้ว ผมคิดว่า ที่หน่วยงานต่างๆ ยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่อง KM น่าจะเป็นว่า "นำ KM ไปทำ" แต่ "ยังไม่นำ KM ไปใช้" Key Success Factor คือ เราขาด คุณอำนวย ที่จะนำ KM ไปประยุกต์ใช้ให้เนียนในเนื้องานครับ
  • ดังนั้นหลักสูตรแรก เราต้องพัฒนาศักยภาพของคุณอำนวยครับ ผมคิดว่า ในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดแรกนี้ ต้องทำ ๒ ครั้งครับ ครั้งแรก พัฒนาทักษะคุณอำนวยครับ ส่วนครั้งที่สองก็คัดคุณอำนวยรุ่นแรก มา ๑๐ คน (FA น้อย) เพื่อมาอำนวยการทำ KM workshop รุ่น ๒ ครับ ครั้งที่สองนี้จะเน้นเรื่อง Best Practice ครับ

 

คำตอบ