รูปแบบ PM

วิทยา
อยากทราบการปฏิบัติที่ดีที่สุดของ PM ในองค์การเทศบาล อาจารย์ช่วยกรุณาชี้แนะให้ด้วยนะครับ
คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเกรงว่าจะไม่มีรูปแบบบริหารโครงการที่"ดีที่สุด"นะคะ ไม่ว่าสำหรับองค์กรใด แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ คือว่ามันเป็นธรรมชาติน่ะค่ะ ว่าการหาอะไรที่ดีที่สุดสำหรับอะไรบางอย่างนั้น เท่าที่พบมา ไม่เคยมีเลยค่ะ ไม่เคยมีอะไรที่ไม่มีข้อเสีย หรือใช้ได้ตลอดค่ะ

การบริหารโครงการที่ดีจะต้องปรับเปลี่ยนตามปัจจัยต่างๆ ขององค์กรและโครงการ เช่น

 • ขนาดของโครงการ มูลค่าโครงการ ระยะเวลาในโครงการ ขอบเขตโครงการ ความสำคัญของโครงการต่อองค์กร
 • ความซับซ้อนของโครงการ เทคโนโลยีที่ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 • ลักษณะการจัดองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งส่งผลต่ออำนาจของผู้จัดการ และการคัดเลือกทีมงาน + บทบาทความรับผิดชอบของทีมงาน
 • การให้อำนาจแก่ผู้จัดการโครงการที่ต้องมาทำโครงการที่มีลักษณะเป็นเฉพาะกิจ
 • รูปแบบแนวทางการบริหารโครงการ - เบ็ดเสร็จในตัวเอง ผู้จัดการดูแลเบ็ดเสร็จ หรือขึ้นกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ
 • ความสามารถ ทักษะและความรู้ความเข้าใจของผู้จัดการในการบริหารโครงการในด้านต่างๆ
  • การวางแผนต่างๆ แผนเวลา แผนเงิน แผนความเสี่ยง แผนฯลฯ ตามความจำเป็น
  • การควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนข้างต้น
  • การปรับแผนให้ทันการณ์
  • ความสามารถในการประสานงานของผู้จัดการโครงการกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในโครงการ ตั้งแต่เจ้าของโครงการ จนถึงทีมงาน
  • การเก็บข้อมูลโครงการ สำหรับใช้ประเมินผลโครงการปัจจุบัน และสำหรับใช้เป็นข้อมูลสำหรับโครงการในอนาคต

ดิฉันไม่แน่ใจว่าตอบตรงประเด็นหรือไม่นะคะ พอดีก็ไม่คุ้นเคยกับเทศบาลน่ะค่ะ ก็เลยขอตอบเป็นประเด็นปัจจัยกว้างๆ ค่ะ..