การสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยมีครูเป็นบุคลากรสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา แต่เนื่องจากขณะนี้ครูยังขาดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์การสอน และบางคนยังไม่สามารถพัฒนานาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยได้ กระผมจึงเห็นว่าควรที่จะพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ดังนี้จึงต้องการทราบข้อเสนอแนะในการเริ่มต้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
คำตอบ