KM

อาจารย์ครับ การนำ KM มาใช้จัดการความรู้สำหรับการวิจัยเพื่อชุมชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเราจะทำอย่างไรได้บ้าง

คำตอบ