โลกยุคโลกาภิวัฒน์

ภัทรภร

1.อธิบายพร้อมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ยุคโลกาภิวัฒน์

2.อธิบายผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมต่อโลก พร้อมยกตัวอย่างประกอบ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง

คำตอบ