สอบถามสถานที่ศึกษาดูงานที่น่าสนใจมากๆ

จิรวรรณ มิ่งเมือง

เรียน คุณครูแต้ว

          ด้วยข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างโครงการฯ (นิคมฯท่าแซะ จังหวัดชุมพร) ต้องการสอบถามสถานที่ศึกษาดูงานที่น่าสนใจมากๆด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจในจังหวัดภาคใต้ (โดยเฉพาะจ.พัทลุง) ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี ไม่ทราบว่าคุณครูแต้วพอจะทราบบ้างไหมค่ะ ด้วยเห็นว่าครูแต้วให้ความสำคัญด้านนี้ที่ยกเอาเศรษฐกิจพอเพียงมากล่าวนำข้างต้น

           ข้าพเจ้าขอเรียนว่าหากคุณครูแล้วทราบข้อมูลที่พอพึงเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าขอความอนุเคราะห์ส่งเมลล์ให้ข้าพเจ้าทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

                                                ขอขอบคุณ

นิคมสหกรณ์ท่าแซะ โทร/โทรสาร077 599023

จิรวรรณ มิ่งเมือง (น้อง) 08 4849 5822

คำตอบ