ข้อมูล update ภัยพิบัติจำเป็นอย่างไร

ข้อมูล update ภัยพิบัติจำเป็นอย่างไร ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
คำตอบ
not yet answered
Aburocket33
Bitmap
        ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
              การแจ้งข่าวแผ่นดินไหว