ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


boy

 1.สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศหรือไม่เพราะเหตุใด

2.ทะเลและป่าไม้เปรียบเมือนธนาคารของมนุษย์เพราะเหตุใดความเห็น (15)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

ประถม
เขียนเมื่อ

1. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากครับ เพราะหากไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมอาจทำให้นโยบายผิดพลาด จะส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผู้กำหนดนโยบายต้องนำข้อมูลมาพิจารณาให้ชัดเจน และศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง นโยบายที่จะกำหนดนั้นต้องอยู่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย การปฏิบัติตามนโยบายจึงจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2. ทะเลและป่าไม้เป็นธนาคารของมนุษย์(คนจน) อย่างแน่นอน ไม่ต้องฝากก็เก็บดอกเบี้ยได้ เพียงแต่อย่าทำลายธรรมชาติ ปล่อยให้ธรรมชาติออกดอกผลให้แล้วเราก็เก็บเอามาใช้อย่างพอเพียง ตามความจำเป็นเท่านั้น หากเราเก็บดอกเบี้ยมากเกินความจำเป็นเอามาสะสมไว้ ก็ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติ ปัญหาต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากทะเลและป่าไม้ยังมีอยู่ต่อไป คนจนก็เก็บดอกเบี้ยได้ต่อไป แต่หากทะเลเสื่อมโทรม ป่าไม้โล่งเตียนถูกทำลาย แล้วจะได้ดอกเบี้ยมาได้อย่างไร ขอฝากให้คิดต่อไปครับความเห็น (15)

1. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากครับ เพราะหากไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่ใช้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมอาจทำให้นโยบายผิดพลาด จะส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผู้กำหนดนโยบายต้องนำข้อมูลมาพิจารณาให้ชัดเจน และศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง นโยบายที่จะกำหนดนั้นต้องอยู่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย การปฏิบัติตามนโยบายจึงจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2. ทะเลและป่าไม้เป็นธนาคารของมนุษย์(คนจน) อย่างแน่นอน ไม่ต้องฝากก็เก็บดอกเบี้ยได้ เพียงแต่อย่าทำลายธรรมชาติ ปล่อยให้ธรรมชาติออกดอกผลให้แล้วเราก็เก็บเอามาใช้อย่างพอเพียง ตามความจำเป็นเท่านั้น หากเราเก็บดอกเบี้ยมากเกินความจำเป็นเอามาสะสมไว้ ก็ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติ ปัญหาต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากทะเลและป่าไม้ยังมีอยู่ต่อไป คนจนก็เก็บดอกเบี้ยได้ต่อไป แต่หากทะเลเสื่อมโทรม ป่าไม้โล่งเตียนถูกทำลาย แล้วจะได้ดอกเบี้ยมาได้อย่างไร ขอฝากให้คิดต่อไปครับ

ช่วยยกตัวอย่าง สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ ให้ทราบหน่อยนะคะยังไม่เข้าใจ อ่านแล้วยัวงงอยู่ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

เช่น สภาพชุมชนชนบทเป็นทุ่งนาท้องไร่ รัฐน่าจะมีนโยบายช่วยเรื่องระบบน้ำชลประทาน หรือบ่อน้ำตามท้องทุ่งจะได้มีอาชีพต่อเนื่องตลอดปี และรับผลผลิตที่ได้ไปหาตลาดหรือประกันราคาให้เขาด้วย ชาวบ้านเขาไม่มีความมั่นคงในเรื่องรายได้ หมดกำลังใจหมดความหวัง มีแต่จะเข้าเมืองรับจ้างหรือเร่ร่อนในเมืองเป็นภาระให้เกิดความแออัดในเมืองด้วย หากเขาสามารถพอมีอาชีพทำกินที่บ้านอย่างมีความหวังก็น่าจะเกิดความสุขอย่างพอเพียงได้ ยังมีอีกมากมายตามสภาพท้องถิ่นที่เป็นอยู่ซึ่งแตกต่างกันไป

การบ้านวิชาสิ่งแวดล้อม

1.ในปัจจุบันสภาพอากาศในแถบจังหวัดภาคเหนือประสบปัญหาใด  มีสาเหตุมาจากอะไร  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

2. ปรากฏการณ์โลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อะไรบ้าน (ตอบเป็นข้อ ๆ) และยกตัวอย่างประกอบมา 1 ตัวอย่าง

1. ปัญหาที่กำลังประสบผ่านมาคือ เรื่องของฝุ่นละอองเกิดจากการเผาป่า(ไฟไหม้ป่า) ฝุ่นควันจะปกคลุมตามเมือง เพราะว่าเมืองส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างหุบเขา อากาศไม่เกิดการระบายสะดวก จึงมีฝุ่นควันอยู่นาน ผลกระทบต่อสุขภาพคือเรื่องระบบทางเดินหายใจอาจเกิดการแพ้ได้ ส่งผลต่อการทำงานของปอด เป็นสาเหตุของมะเร็งต่อไปได้ในอนาคต ระยะยาว
2.ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน อาจมีได้ดังนี้
     - อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยสูงขึ้นส่งผลต่อการทำงานของระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทั้งสัตว์และพืช
     - น้ำแข็งขั้วโลกเกิดหลอมละลายมากขึ้นมีผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นด้วย
     - ความแปรปรวนของอากาศเกิดมากขึ้น เกิดความแตกต่างกันของอุณหภูมิบนผืนโลก อาจเกิดพายุหมุนง่ายขึ้น
     - ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำลดลง ทำให้เกิดผลต่อสัตว์น้ำด้วย
     - การปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากขึ้นเนื่องจากระดับอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าตามมาด้วย
     - ปริมาณไอน้ำในอากาศอาจลดลงด้วย ทำให้ส่งผลต่อปริมาณน้ำผิวดินตามมาด้วย เพราะน้ำเกิดการระเหยมากขึ้นด้วย
ฯลฯ

การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีไทย / ภูมิปัญญาไทย จะเป็นทางออกในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด
การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทุกปัญหาก็จะเบาบางลงและหมดไปในที่สุด หลักเศรษฐกิจพอเพียง ง่ายมาก คือ ให้ถามทุกครั้งเมื่อจะดำเนินกิจกรรมหรือจะนำอะไรมาใช้ ถามว่ามีความจำเป็นและเหมาะกับตนเองหรือไม่ หากไม่จำเป็นมีสิ่งทดแทนได้ หรือสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ให้ใช้สิ่งนั้นต่อไป เพียงเท่านี้ก็น่าจะช่วยโลกได้อย่างแน่นอน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เหมาะกับชีวิตคนไทยอย่างแน่นอน หวังว่าทุกคนคงมีความสำนึกอยู่เสมอว่า ชีวิตต้องมีความพอเพียงเป็นที่ตั้งแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขยั่งยืน ไม่สร้างปัญหาต่างๆ ด้วย
 ตอบคำถามวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีไทย / ภูมิปัญญาไทย จะเป็นทางออกในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพได้ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด

สารหนู มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพของเราอย่างไรบ้างครับ  และทำไมบริเวณที่มีแหล่งการผลิตแร่มาก  จึงมีการระบาดของสารหนูมาก  เช่น  ที่ อ.ร่อนพิบูลย์   จ.นครศรีธรรมราช

สารหนูเป็นสารพิษที่ก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้ มีอันตรายมากต่อสุขภาพ ลองไปเปิดดูที่
http://web1.dara.ac.th/yanin/material_3_2_3_effect001.htmมีข้อมูลมากมาย ครับ

ภัยธรรมชาติมีอะไรบ้างคะ มีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ และมีข้อดีด้วยหรือคะ ช่วยตอบคำถามหนูหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ทำไมออกซิเจนถึงละลายในนำได้

การละลายของสารนั้นมีหลักว่า สารที่มีสภาพขั้วเหมือนกันจะละลายกันได้ หากสภาพขั้วต่างกันก็จะไม่ละลายหรือละลายได้น้อย ออกซิเจนไม่มีขั้วนะแต่ละลายน้ำได้บ้าง ค่อนข้างน้อย เพราะน้ำเป็นโมเลกุลมีขั้ว การละลายของออกซิเจนนั้นเนื่องจากว่าสามารถเกิดพันธะกับไฮโดรเจนได้ทำให้แทรกเข้าระหว่างโมเลกุลของน้ำได้ จึงทำให้ออกซิเจนสามารถละลายในน้ำได้บ้างเพียงเล็กน้อย ประมาณไม่เกิน 20 ppm ตามอุณหภูมิของอากาศด้วย เอวังก็มีด้วยประการชะนี้ ลองเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ต่างๆ ได้นะ โดยการค้นคำว่า การละลายของออกซิเจนในน้ำ หรือ ออกซิเจน หรือ การละลายน้ำ ค่า DO เป็นต้น

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างไร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท