ขอข้อมูลการจัดตั้ง

ดุสิต

ขอทราบขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศว่า มีลำดับขั้นตอนและวิธีการอย่างไร เมื่อเสนอขออนุมัติโครงการและได้รับอนุมัติแล้ว เช่น ระยะเวลาดำเนินการจัดตั้งใน 1 ปี ต้องทำอะไรบ้าง และอะไรก่อนอะไรหลัง เช่น

1. ต้องหาสถานที่ตั้งศูนย์ฯ

2.ทำสัญญาจัดจ้างจัดซื้อ

3.หาอุปกรณ์และของใช้ประจำศูนย์ฯ

4.หาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

+ค่าใช้จ่าย-คอมฯ-เครื่องพิมพ์2ชุด,โต๊ะ-เก้าอี้1ชุด,จ้างเจ้าหน้าที่1คน รวมใช้เงินประมาณเท่าไร(คร่าวๆ)

คำตอบ