ธุรกรรมทางการเงิน

ภัทรภณ
อยากทราบว่าการทำธุรกรรมทางการเงิน บุคคลที่ได้รับเงินจากการทำธุรกรรมมีใครบ้าง ได้อย่างไร วิธีการโดยทั่วๆไปน๊ะครับ ขอความกรุณาช่วยอธิบายด้วยครับ
คำตอบ
not yet answered

ธุรกรรมทางการเงิน เป็นการทำธุรกรรมโดยทั่วไป เช่น เราไปเอาเงินเข้าบัญชีที่ธนาคาร โอนเงินถอนเงิน ซื้อเช็ค ซึ่งตามปกติจะไม่มีการตรวจสอบจาก ปปง. เว้นแต่เป็นธุรกรรมทางการเงินที่มีจำนวนเงินเกิน 2 ล้านบาท หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยใครจะเป็นผู้ทำธุรกรรม หรือรับธุรกรรมก็ได้ ส่วผู้ที่มีหน้าที่รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ธนาคารที่รับทำธุรกรรมนั้นค่ะ