ฝากเนื้อฝากตัว

อ่านของเพื่อนมานาน  เริ่มเขียนของตนเองแล้ว  ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
คำตอบ